Lokalizim i përkthimit

Lokalizimi ose përshtatja e përkthimit është procesi i adaptimit të gjuhës për tregun e huaj. Përshtatja bën që mos t’i humbet tekstit origjinal kuptimi.

Qëllimi i lokalizimit është që:

 – Të merren në konsiderate ndryshimet gjuhësore dhe teknike
– Të mos ndërrohet qëlllimi primar i teksit burimor
– Lexohet dhe kuptohet sikur është shkruar  në gjuhën e përkthyer